Prosjekt Detaljer

Populærvitenskapelig sammendrag

Vindturbiner blir normalt designet for 20-25 års levetid basert på antakelsen om jevnt fordelt belastning på turbinene i en vindpark over tid. Erfaring viser at slitasjen over tid varierer mye pga. sterk variasjon i vinddynamikken som fører til en skjev belastning mellom turbinene. Derfor vil ikke alle turbinene i en vindpark være ved slutten av designlevetid etter 25 år mens andre turbiner kan allerede være langt på overtid. I løpet av det kommende tiåret vil tusenvis av vindturbiner i Europa nå sin stipulerte designlevetid. Hvilke turbiner har fortsatt gjenværende restlevetid? Kan de fortsette å produsere energi på en trygg måte? Dette er spørsmålene prosjektet AIMWind skal forsøke å finne svar på. AIMWind vil utstyre vindturbiner med ny måleteknologi for å estimere tilstand og slitasje slik at styresystemet vil unngå unødvendig høy belastning og dermed en mer holistisk operasjon, som vil gi økt levetid og dermed økt fortjeneste.

Oppsummering

AIMWind vil søke å øke fortjenesten og levetiden til vindturbiner gjennom i) utvikling og bruk av avanserte systemer for tilstandsovervåking og prognostikk for å avdekke feil i tidlig fase og estimere gjenværende levetid; ii) utnytte kombinasjonen av flere informasjonskilder inkludert operasjonsdata, tilstandsovervåkingsdata, værdata og inspeksjonsdata for å estimere tilstanden til vindturbinene individuelt og vindparken sett under ett; iii) utvikle ny reguleringsteknikk for å optimalisere både slitasje og energiproduksjon basert på nåværende tilstand av vindturbinen.

Forskningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder, Norwegian Research Centre (NORCE) og Delft University of Technology (TU Delft), The Netherlands.

Project details in English